W ramach pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, między innymi, na zakup wanny z drzwiami. Jest ono przeznaczone na likwidację barier architektonicznych. Wniosek o takie dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Do likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zalicza się w szczególności:
7) przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osoby podyktowane jego niepełnosprawnością, w tym m.in.:
- wykonanie/wymiana wanny na przystosowaną, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica lub korzystnie jest utrudnione, np. wanna z otwieranymi drzwiczkami,

Dofinansowanie to przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe zasady ubiegania się o tę formę pomocy możecie Państwo znaleźć między innymi na stronach:

http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-likwidacji-barier-architektonicznych/
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=174&x=25&y=2
http://www.pcprwejherowo.pl/dzial-rehabilitacji-spolecznej/bariery-architektoniczne/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204628